(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីបំភ្លឺមួយទាក់ទង នឹងច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ ក្រោយពីមានការ បកស្រាយមួយចំនួនផ្ទុយពីការពិតលើមាត្រា៩៧។

ថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបកស្រាយមួយដែលផ្ទុយពីការពិត នូវអត្តន័យនៃច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ត្រង់មាត្រា៩៧ និងមាត្រា១១០ ដែលបានចូលជាធរមាននាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍សូមធ្វើការបំភ្លឺជូនសាធារណជនដូចខាងក្រោម៖